logo
break
Akademiets vedtægter

§1 Akademiets navn er Akademiet for Fremtidsforskning. Akademiet har hjemsted i København.

§2 Akademiet er en forening, som har til formål:

  • at fremme den fremtidsforskning, der udvikler metoder og forslag til valg af fremtid eller fremtider,
  • at samle en medlemskreds med særlig interesse for fremtidsforskning,
  • at behandle emner indenfor fremtidsforskning,
  • at være initiativtagende og rådgivende med hensyn til emner indenfor fremtidsforskning, som er eller er egnet til at blive genstand for videnskabelig behandling,
  • at medvirke ved ledelsen og stiftelsen eller optagelsen af videnskabeligt funderede institutter, som væsentligt er fremtidsforskningsorienterede.

§3 Optagelse som medlem af Akademiet kræver, at mindst to akademimedlemmer afgiver indstilling herom til Akademiets præsidium, og at et flertal af præsidiets medlemmer tilslutter sig optagelsen.

§4 Akademiets øverste myndighed er generalforsamlingen. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i januar kvartal. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når præsidiets flertal ønsker det, eller når mindst en fjerdedel af medlemmerne skriftligt fremsætter anmodning herom over for præsidiet med angivelse af det eller de emner, der ønskes behandlet på generalforsamlingen.

Generalforsamlingen indkaldes med mindst tre ugers varsel i almindeligt brev af præsidiet, der bestemmer tid og sted for dens afholdelse. Indkaldelsen skal indeholde dagsorden for generalforsamlingen.

Medlemsforslag, der ønskes behandlet på en generalforsamling, skal skriftligt tilsendes præsidiet senest 2 uger før generalforsamlingens afholdelse. Sådanne forslag skal af præsidiet udsendes til medlemmerne senest en uge forud for generalforsamlingen.

§5 Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uden hensyn til antallet af fremmødte medlemmer, jf. dog §11.

Generalforsamlingen vælger en dirigent, der ikke behøver at være medlem af Akademiet. Dirigenten afgør ethvert spørgsmål vedrørende sagernes behandlingsmåde, stemmeafgivningen og dennes resultater.

§6 På den ordinære generalforsamling skal følgende emner behandles:
a. Valg af dirigent.
b. Beretning om Akademiets virksomhed i det forløbne år.
c. Aflæggelse af regnskab eller fremlæggelse af erklæring om Akademiets regnskabforhold, jf. §10.
d. Valg af præsident og vicepræsident, jf. §7.
e. Valg af medlemmer til præsidiet, jf. §8.
f. Valg af revisor.
g. Drøftelse af Akademiets arbejde for det kommende år.
h. Eventuelt.

§7 Generalforsamlingen vælger for to år ad gangen en præsident og en vicepræsident, der indtræder i præsidiet som dettes formand og næstformand. Såfrem præsidenten afgår i løbet af en valgperiode, tiltræder vicepræsidenten som præsident indtil næste generalforsamling.

§8 Generalforsamlingen vælger blandt Akademiets medlemmer 6-10 medlemmer til Akademiets præsidium. Valgperioden er 2 år, således at der på hver ordinær generalforsamling afgår halvdelen af præsidiets almindelige medlemmer efter mandatets alder. I fornødent omfang afgøres det ved lodtrækning, hvem der skal afgå.

Indtræder der i valgperioden vakance, kan præsidiet supplere sig for tiden indtil næste ordinære generalforsamling.

Præsidiet fastsætter selv sin forretningsorden og kan heri bestemme, at der skal nedsættes et forretningsudvalg under præsidentens ledelse.

Præsidiet indgår på Akademiets vegne aftale om institutters oprettelse eller tilknytning til Akademiet.

Præsidiet fører på Akademiets vegne tilsyn med de institutter, som er eller bliver knyttet til Akademiet.

Præsidiet vælger blandt præsidiets medlemmer repræsentanter for Akademiet, bestemt af de indgåede aftaler, i de til Akademiet tilknyttede institutters bestyrelse.

§9 Akademiet tegnes af præsidenten i forbindelse med et andet medlem af præsidiet eller af tre præsidiemedlemmer i forening.

§10 Præsidiet træffer i samråd med den på den ordinære generalforsamling valgte revisor bestemmelse om Akademiets regnskabsførelse. Akademiets regnskabsperiode går fra 1. januar til 31. december. Når forholdene er herfor, kan revisor på den ordinære generalforsamling dokumentere årsregnskabet ved at afgive erklæring om, at der ikke har fundet regnskabsposteringer sted i regnskabsåret.

§11 På generalforsamlingen træffes alle beslutninger ved almindelig stemmeflerhed. Dog kræves til vedtagelse af forslag om ændringer i vedtægterne eller forslag om Akademiets opløsning, at mindst halvdelen af Akademiets medlemmer er personligt til stede på generalforsamlingen, og at forslaget vedtages med mindst 2/3 af de af de afgivne stemmer.

Er ikke mindst halvdelen af medlemmerne til stede, men forslaget i øvrigt er vedtaget med mindst 2/3 af de afgivne stemmer, indkalder præsidiet inden 14 dage til en ekstraordinær generalforsamling, på hvilken forslaget kan vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer uden hensyn til antallet af fremmødte.

Akademiet er at betragte som opløst, hvis Akademiet består af mindre end 3 medlemmer.

Ved opløsning af Akademiet tilfalder dets tilbageværende formue Instituttet for Fremtidsforskning.

§12 Nærværende vedtægter træder i stedet for Akademiets tidligere vedtægter af 11. marts 1976.

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 12. december 1988.

Akademiet for Fremtidsforskning | Kontakt os